با تمام وجود ازت متنفرم | بلاگ

با تمام وجود ازت متنفرم

تعرفه تبلیغات در سایت
ازت با همه وجـــــــــــودم ...

ازت متنفرم ...

بـــــــــــــــخاطر تمام وقتايي كه دلـــــــــــمو شكستي و به روي خودتم نياوردي...

بخـــــــــــــــــاطر تمام شبـــــــــــهايي كه تا خود صبح بيدار موندم و بيـــــــــخيال من

خوابيدي...

بــــــــــــــخاطر تمام دروغــــــــايي كه بخاطرت به خانوادم گفتــــــــــم...

بخـــــــــــــــاطر قطره قطره اشــــــــــــكايي كه ريختم...

بـــــــــــــخاطر هميشـــــــــــــــه نبودنات ...

بخـــــــــــاطر تبديل شدن تمام خنده ها و شيطــــــــــــنتام به نفـــــــــرت...

بخـــــــــــــــــاطر اينكه هميشه اولويتم بودي و هميــــــــــــــشه سرگرميت بودم...

بخـــــــــــاطر تمام حماقتم كه هميــــــــــشه دوستت داشـــــــــتم...

خـــــــــــدايا !!!!!! يه معذرت خواهي بت بدهــــــــــــكارم ...

بخـــــــــــــاطر تمام وقــــــــــتايي كه گفتي مال من نيست و پافشاري كردم ...

خدايـــــــــــا ! يادته ! اون شبايي كه ناراحتم كرد و بخاطرش سر مـــــــــادرم داد زدم؟!!!!!! منو ببـــــــــخش !!!

خـــــــــــــــداي من ! يادته؟ بخاطرش جلــــــــــوي همه وايسادم و منـــــــــــو به همه فروخت؟!!!!!!

خــــــــــــدايا ! يادته؟ هرشب با گريه منتظرش ميشدم و چيا بم ميگفت؟!!!!!!!

خــــــــــــدايا ! ازت گله دارم ... خيــــــــــــلي ...!!!

من تقــــــــــاص تمام شب بيداريام ، تمام اشكايي كه ريختم ، تمام سردردايي كه كشيدم

 تمام قرصايي كه خوردم ، تمام ضجــــــــه زدنام ، تمام شكستنام،...

تقـــــــــــاص تمام نفرتــــــــــــــــــــمو ميخوام ...

خـــــــــــــــدايا ! كــــــــــارمو به تو ميسپارم !!!!!!!!!!

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 2:30